Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt a személyes adatai kezelésével kapcsolatos információkról:I. ADATKEZELŐVEL KAPCSOLATOS ADATOK:

Név: Richsoft Kft.
Székhely: 1135 Budapest, Fáy utca 81-83.
E-mail cím: richmarketing@richmarketing.hu
a továbbiakban: „Adatkezelő”.

Amennyiben kérdése lenne jelen Tájékoztatóval kapcsolódóan, vagy a jelen Tájékoztató szerinti jogait kívánja gyakorolni, úgy kérjük a fenti elérhetőségek valamelyikén keresztül vegye fel a kapcsolatot az Adatkezelővel, és készséggel állunk az Ön rendelkezésére.


II. ADATKEZELŐ ADATVÉDELMI KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSAI:

Az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban foglalt előírásokat magára nézve kötelezőnek tekinti. Az Adatkezelő vállalja, hogy az adatkezelésre vonatkozó valamennyi hatályos jogszabályt betartja, különösen a az Európai Parlament és a Tanács adatvédelemre vonatkozó 2016/679 rendelét („GDPR”). Az Adatkezelő fenntartja a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, és az esetleges változásokról kellő időben értesíti Önt.


III. ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK:

3.1. A www.konyhabutorkiallitas.hu honlap süti adatkezelése:

 • Süti jelentése: A süti a felhasználó böngészőjének elküldött betűkből és számokból álló információcsomag, melyet azzal a céllal küldenek, hogy bizonyos beállításokat elmentsenek, megkönnyítsék a felhasználó számára a weboldal használatát és közreműködjenek néhány statisztikai jellegű információ gyűjtésében. A sütik nem tartalmaznak személyes információkat, önmagukban nem alkalmasak a felhasználó azonosítására.
 • Adatkezelés célja: a weboldal működéséhez elengedhetetlen sütik esetében a weboldal működtetése; a többi süti esetén az érintettek azonosítása, nyomon követése és egymástól való megkülönböztetése, felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, annak során megadott adatok tárolása, adatvesztés megakadályozása, webanalitikia elemzések.
 • Adatkezelés jogalapja: a weboldal működéséhez elengedhetetlen sütik esetén az Adatkezelő jogos érdeke, a többi süti esetén az Ön önkéntes hozzájárulása. Ön jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, mely azonban nem érinti a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.
 • A weboldal működéséhez elengedhetetlen sütik: Az Adatkezelő a weboldal üzemeltetése érdekében a weboldal látogatójának számítógépén sütiket helyezhet el. Ezek a weboldal működéséhez elengedhetetlenek, így szükség van rájuk a weboldalon történő navigáláshoz, a weboldal funkcióinak működéséhez. Ezek használata nélkül a weboldal, illetve egyes részei, funkciói nem, vagy hibásan jelennek meg/működnek. Ezek a sütik a munkamenet végeztével, ill. a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek.
 • Kezelt adatok köre: időpont, dátum, azonosítószám, korábban meglátogatott weboldalak.
 • Címzettek, akikkel az Ön személyes adatait közlik: -.
 • Az Adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja az Ön személyes adatait.
 • Személyes adatok tárolásának időtartama: a weboldal használatához elengedhetetlen sütiken túli sütik esetén a hozzájárulás visszavonásáig. A sütit az érintett képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.
 • Személyes adatainak átadása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen nem alapul, a személyes adatok átadása szerződés kötésének nem előfeltétele. Adatszolgáltatás elmaradásának következménye: Ön nem vagy csak korlátozottan képes használni a weboldalt illetve annak funkcióit, szolgáltatásait.
 • Adatkezelő az Ön személyes adatai kezelése során automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz.


IV. ÖN ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI:

Önt a személyes adatai kezelése kapcsán az alábbi jogok is megilletik:

4.1. Hozzáférési jog:

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha nem állapítható meg pontosan, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának lehetősége;
 • ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • az Adatkezelő végez-e automatizált döntéshozatalt vagy profilalkotást, valamint ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon a megfelelő adatvédelmi garanciákról, ha személyes adatait harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítják.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok egy példányának másolatát kérésre az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat elektronikus formátumban kell rendelkezésére bocsátani, kivéve, ha Ön kifejezetten másként kéri.

4.2. Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

4.3. Törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat.

Az Adatkezelő köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik az adatkezelése ellen és a megfelelő feltételek fennállnak a törléshez;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelte az Adatkezelő;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekek részére történő kínálásával kapcsolatosan került sor.

Elfeledtetéshez való jog: Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

FIGYELEM! Önt nem illeti meg a törléshez és az elfeledtetéshez való jog, amennyiben azadatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából
 • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek megvalósulásához;
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

4.4. Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön nem kéri az adatok törlését, ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja Önt.

4.5. Tiltakozáshoz való jog

FIGYELEM! Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, de csak abban az esetben, ha

 • az adatkezelés jogalapját közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása jelenti, vagy
 • az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, ideértve a profilalkotást is

Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább. Az Adatkezelő kivételesen tovább kezelheti az Ön adatait, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

FIGYELEM! A fentieken felül Ön jogosult arra, hogy tekintet nélkül az előző pontban írtakra, bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódó profilalkotást. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen. Önt ugyanakkor nem illeti meg a tiltakozás joga, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja. Ilyen tiltakozásnak minősül például, ha Ön valamilyen programot telepít, amelyet arra használ, hogy webböngészője alapján Önt ne lehessen követni, tartózkodási helyét ne lehessen bemérni, IP címe ne legyen nyilvános, a webböngészője ne jelenítsen meg reklámokat, hirdetéseket, stb.

4.6. Adathordozhatósághoz való jog

Önt csak és kizárólag akkor illeti meg ez a jog, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy a Érintettel kötött szerződésen alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik.

Ilyen esetben Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő. Ön jogosult arra is, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Ön ugyanakkor nem jogosult az adathordozhatósághoz való jogának érvényesítésére, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

4.7. Adatkezelőre irányadó eljárási szabályok az Ön jogainak gyakorlása esetén:

Kérjük, hogy a jogai gyakorlására irányuló kérelmeket az Adatkezelőhöz az I. pontban megjelölt elérhetőségeken legyen szíves benyújtani.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. E határidő szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és adott esetben a kérelmek számát, további két hónappal meghosszabbítható. amelyről Önt tájékoztatni kell. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha Ön azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Ön kérésére az Adatkezelő tájékoztatja Önt ezen címzettekről.

V. ÖN JOGORVOSLATI JOGA:

5.1. Panasz az adatvédelmi az Adatkezelőhöz:

Amennyiben a személyes adatai kezelése kapcsán panasza van, úgy kérem, hogy forduljon az Adatkezelőhöz az I. pontban megjelölt elérhetőségeken, aki haladéktalanul kivizsgálja a panaszát és tájékoztatja annak eredményéről.

5.2. Panasz az Adatvédelmi Hatósághoz:

Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai tagállamban –, ha az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendeletet vagy más jogszabályt. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni a Önt a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy Ön jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

Magyarországon panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, mint felügyeleti hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06 1 391 1400
Fax: 06 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

5.3. Kártérítéshez való joga:

Minden olyan személy, aki a GDPR megsértésének eredményeként kárt szenvedett, az Adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozó(k)tól vagyoni kártérítésre és/vagy sérelemdíjra jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a GDPR-ben meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az Adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

5.4. Bírósági jogorvoslathoz való jog:

Ön jogosult bírósághoz fordulni és a bíróságtól hatékony bírósági jogorvoslatot kérni, ha megítélése szerint a személyes adatainak a jogszabályoknak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.

Az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az Adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

VI. ADATBIZTONSÁG:

Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy megfelelő és hatékony fizikai, informatikai, szervezeti és adminisztratív intézkedéseket alkalmaz, hogy az Ön személyes adatai titkosságát, sértetlenségét és rendelkezésre állását megőrizze.

Budapest, 2022. 02. 15.

Richsoft Kft.
Adatkezelő